OGŁOSZENIE O  NABORZE OFERT

I. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy,
ul. Św. Piotra 10, 59-220 Legnica tel. (076)862 44 20, fax. (076)862 44 20, ogłasza nabór ofert na zakup podręczników wraz z dostawą.

II.  Opis 
Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą do siedziby Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, ul. Św. Piotra 10, 59-220 Legnica  niżej wymienionych podręczników:
 

 • Książki do zajęć zawodowych:

Lp.

Nazwa książki

Ilość

1

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Barbara Gierusz aktualne wydanie

16

2

Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania Barbara Gierusz

16

3

Excel 2007 PL Biblia Wiedza obecna John Walkenbach

31

4

Technika pracy biurowej część 1 –  Pisanie na klawiaturze komputera, Krystyna Kinel

31

5

Technika pracy biurowej. część 2 – Praca biurowa Ewa Stefaniak-Piasek

31

6

Po prostu CorelDRAW X4 PL + CD Witold Wrotek

21

7

Joomla! Ćwiczenia Paweł Frankowski

21

8

HTML i XHML. Ćwiczenia praktyczne Bartosz Danowski

21

 
 • Książki do zajęć językowych:

1

Studio d 1 (L. 1-12) Podręcznik z ćwiczeniami + CD

31

2

Studio d  1(L. 1-12) Sprachtraining  PL (zeszyt ćwiczeń)

31

3

Studio d  1(L. 1-12) Zeszyt słówek

31

4

Studio d  1(L. 1-12) HRU (poradnik metodyczny)

1

5

Studio d  1(L. 1-12) CD (2 szt.) dla nauczyciela

1

6

Studio d 1 (L. 1-12) Podręcznik z ćwiczeniami + CD zestaw dla nauczyciela

1

7

Studio d  1(L. 1-12) Sprachtraining  PL (zeszyt ćwiczeń) zestaw dla nauczyciela

1

8

Studio d  2 (L. 1-12) Podręcznik z ćwiczeniami + CD

11

9

Studio d  2 (L. 1-12) Sprachtraining PL (zeszyt ćwiczeń)

11

10

Studio d  2 (L. 1-12) Zeszyt słówek

11

11

Studio d  2 (L. 1-12) HRU (poradnik metodyczny)

1

12

Studio d  2 (L. 1-12) CD (2 szt.) dla nauczyciela

1

13

Studio d  2 (L. 1-12) Podręcznik z ćwiczeniami + CD zestaw dla nauczyciela

1

14

Studio d  2 (L. 1-12) Sprachtraining PL (zeszyt ćwiczeń) zestaw dla nauczyciela

1

15

Studio d  3 (L. 1-10) Podręcznik z ćwiczeniami + CD

10

16

Studio d  3 (L. 1-10) Sprachtraining PL (zeszyt ćwiczeń)

10

17

Studio d  3 (L. 1-10) Zeszyt słówek

10

18

Studio d  3 (L. 1-10) HRU (poradnik metodyczny)

1

19

Studio d  3 (L. 1-10) CD (2 szt.) dla nauczyciela

1

20

Studio d  3 (L. 1-10) Podręcznik z ćwiczeniami + CD zestaw dla nauczyciela

1

21

Studio d  3 (L. 1-10) Sprachtraining PL (zeszyt ćwiczeń) zestaw dla nauczyciela

1

22

Pons duży słownik szkolny niemiecko-polski polsko-niemiecki z płytą CD

53

23

Essential grammar in use with answers 3 editon CD gratis

139

24

English grammar in use with answers 3 editon CD gratis

51

25

Oxford Wordpower Dictionary słownik angielko-polski polsko-angielski Oxford 3 edition  + CD

189

26

English for life elemementary książka ucznia z CD

84

27

English for life elemementary  ćwiczenia z kluczem

84

28

English for life pre- intermediate książka ucznia

56

29

English for life pre- intermediate ćwiczenia z kluczem

56

30

Natural english intermediate książka ucznia

43

31

Natural english intermediate ćwiczenia z kluczem

43

32

Natural english upper-intermediate książka ucznia

9

33

Natural english upper-intermediate ćwiczenia z kluczem

9


W/w podręczniki Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, ul. Św. Piotra 10, 59-220 Legnica na własny koszt.

III.  Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych

IV.  Warunki  stawiane Wykonawcom
Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.

V.  Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji – do 7 dni po podpisaniu umowy.

VI.  Sposób obliczania ceny oferty
Cena (koszt całkowity) oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Cena może być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy.

VII.  Miejsce dostarczenia zamówienia: 
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, ul. Św. Piotra 10,  59-220 Legnica.

VIII.  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

 • - Formularz ofertowy  (wg załącznika nr 1).
 • - Aktualny (tzn. zawierający dane od ostatniej zmiany) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stwierdzające status prawny, numer  w systemie REGON i NIP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Profil działania Wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku zmian w składzie osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć dokumenty wskazujące osoby aktualnie reprezentujące Wykonawcę, a jeszcze nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego winni załączyć potwierdzoną kserokopię wniosku.
 • - Wypełniony wzór umowy (wg załącznika nr 2).

Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

IX.  Opis sposobu przygotowania oferty

 • Wykonawca przygotuje ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  w niniejszym ogłoszeniu.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim oraz w walucie PLN. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane.
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami ogłoszenia
 • Oferta  oraz pozostałe załączniki musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy oraz opieczętowana pieczęciami firmowymi i imiennymi w sposób nie budzący wątpliwości. Upoważnienie do podpisania oferty i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
 • W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona
  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby.
 • Zaleca się, aby wszystkie strony były ponumerowane. Ponadto, zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego parafowane.
 • Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

UWAGA!: Zamawiający przypomina, że dokument pełnomocnictwa, jak również jego odpis zgodnie z ustawą 
z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. nr 86, poz 960 ze zm.) podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa powinna być odprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000r. w sprawie sposobu pobierania zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U nr 110, poz 1176 ze zm.)

X.  Składanie i otwarcie ofert

 • Ofertę należy złożyć osobiście w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, ul. Św. Piotra 10, parter, sekretariat w terminie do  06.04.2009 r. roku do godz. 9.30 lub przesłać listownie w ww. terminie.

Ofertę należy złożyć:
w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z napisem: „zakup podręczników wraz z dostawą nie otwierać do dnia 06.04.2009 r. do godz. 11.00”. Ponadto koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy.

 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
 • Wszelkie oferty wniesione po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
 • Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu ich otwarcia.
 • Otwarcie ofert odbędzie  się  w siedzibie Zamawiającego dnia 06.04.2009 roku o godz. 11.00.

XI.  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym  kryterium:              
waga


I.

Cena
Punktacja 0 - 100 pkt 
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe :  (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga

 

100 %

                                                                                                                        RAZEM             100


XII. Dokumentację związaną z naborem ofert
można odebrać w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, ul. Św. Piotra 10, sekretariat, tel/fax.  76/8624420 lub pobrać ze strony internetowej www.twwp.neostrada.pl Dokumenty, o których mowa umieszczone są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy.
Uprawnionymi osobami do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest w sprawach formalno-prawnych Pani Małgorzata Filipowska – specjalista ds. promocji i rozliczeń, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej  Oddział w Legnicy, ul. Św. Piotra 10, 59-220 Legnica, tel/fax. (076) 8624420 w godz. 730– 1130.


XIII.  Zawarcie umowy:
Wzór umowy  stanowiący Załącznik nr 2 dołączony  jest do dokumentacji dotyczącej naboru ofert.


XIV. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zaproszony zostanie do podpisania umowy.
O terminie i miejscu podpisania umowy poinformowany zostanie w formie pisemnej.


XV.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

                                                                                                                             ZATWIERDZAM

 

  podpis

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy