Oferta na przeprowadzenie szkoleń

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, ul. Rynek 9, 59-220 Legnica 
tel. (076)862 44 20, fax. (076)862 44 20, przedstawia ofertę na przeprowadzenie Szkolenia okresowego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Termin szkolenia:
11.06.2013 r. - 14.06.2013 r.

Miejsce szkolenia:
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy MSWiA Rzemieślnik; ul. Górna 21; 58-580 Szklarska Poręba.

Koszt szkolenia:
700,00 zł brutto

Program szkolenia:
W ramach szkolenia będzie realizowany program w ilości 16 godzin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zrealizowanym programie zostaną wystawione zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

I. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem żródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
3 godz. a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: - obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, - ochrony pracy kobiet i młodocianych, - profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, - szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, - organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy, b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

II. Identyfikacja, analiza i ocena zagrozeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciązliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrozeniami
3 godz. 

III. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposazonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
3 godz. 

IV. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
2 godz. 

V. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktazu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
2 godz. 

VI. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrozeń (np. pozaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
1 godz. 

VII. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
1 godz. 

VIII. Problemy ochrony przeciwpozarowej i ochrony środowiska naturalnego
1 godz. 

Razem
16 godz. 

Szczególowe informacje i zapisy:
TWWP O/Legnica Ul. Rynek 9 59-220 Legnica Tel. 76 862 44 20 e-mail: biuro@twwp.legnica.pl