Oferta na przeprowadzenie szkoleń

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, ul. Rynek 9, 59-220 Legnica 
tel. (076)862 44 20, fax. (076)862 44 20, przedstawia ofertę na przeprowadzenie Szkolenia okresowego dla Służb BHP.

Termin szkolenia:
11.06.2013 r. - 14.06.2013 r.
Miejsce szkolenia:
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy MSWiA Rzemieślnik; ul. Górna 21; 58-580 Szklarska Poręba.
Koszt szkolenia:
800,00 zł brutto
Program szkolenia:
W ramach szkolenia będzie realizowany program w ilosci 32 godziny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zrealizowanym programie zostaną wystawione zaswiadczenia o ukończeniu szkolenia.
I. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): 5 godz. a)przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych, c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów 
II. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
2 godz. 
III. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami: 5 godz. a) zagrożenia wypadkowe, b) hałas i drgania mechaniczne, c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, d) czynniki biologiczne, e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, f) pola elektromagnetyczne, g) energia elektryczna i elektryczność statyczna, h) mikroklimat środowiska pracy, i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe, k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów 
IV. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
4 godz. 
V. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: 2 godz. - urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, - urządzenia zabezpieczające, - srodki ochrony indywidualnej 
VI. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
4 godz.(w tym 2 ćwiczeń). 
VII. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
2 godz. 
VIII. Nowoczesne metody pracy służby bhp
2 godz. 
IX. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3 godz.(w tym 2 ćwiczeń) 
X. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
1 godz. 
XI. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony srodowiska naturalnego
2 godz. 
Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Razem
32 godz.(w tym 4 ćwiczeń) 
Szczególowe informacje i zapisy:
TWWP O/Legnica Ul. Rynek 9 59-220 Legnica Tel. 76 862 44 20 e-mail: biuro@twwp.legnica.pl