OGŁOSZENIE O  NABORZE OFERT

I. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, ul. Św. Piotra 10, 59-220 Legnica
tel. (076)862 44 20, fax. (076)862 44 20, ogłasza nabór ofert na najem sal dydaktycznych.

II.  Opis 
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, ul. Św. Piotra 10, 59-220 Legnica  ogłasza nabór ofert na najem sal dydaktycznych dla 24 grup językowych. Sale będą najmowane od poniedziałku do czwartku od godziny 1600 do 2000 w dni wskazane w harmonogramie zajęć stanowiącym załącznik nr 1 do umowy najmu. Wynajmujący zapewni dostęp do minimum  8 sal  dydaktycznych w każdym dniu odbywania się zajęć. Grupy językowe będą liczyły ok. 10 - 15 osób. W związku z powyższym sale dydaktyczne powinny posiadać minimum 
15 miejsc siedzących zapewniających również możliwość pisania. Wynajmujący zapewni pomieszczenie na przygotowanie i udostępnianie przez pracowników TWWP O/Legnica poczęstunku dla uczestników Projektu „Kompetentny pracownik atutem regionu” w godzinach odbywania się zajęć. Wynajmujący udostępni Towarzystwu Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy szafkę zamykaną w celu przechowywania przez Najemcę artykułów zakupionych do przygotowania poczęstunku dla uczestników Projektu. Wynajmujący zobowiązany będzie do zapewnienia dostępu do WC dla uczestników i lektorów oraz zabezpieczy ogrzewanie i oświetlenie w najmowanych pomieszczeniach.

III.  Każdy Wynajmujący ma prawo złożyć tylko jedną ofertę – nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych

IV.  Sposób obliczania ceny oferty

Cena (koszt całkowity) oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Cena może być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy.

V.  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną:

 • Formularz ofertowy  (wg Załącznika nr 1).
 • Aktualny dokument (tzn. zawierający dane od ostatniej zmiany), z którego będzie wynikało, że osoby podpisujące ofertę i umowę mają uprawnienia do reprezentowania, składnia oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wynajmującego.
 • Aktualne (tzn. zawierający dane od ostatniej zmiany) zaświadczenie REGON i NIP
 • Wypełniony wzór umowy  (wg Załącznika nr 2).

VI.  Opis sposobu przygotowania oferty

 • Wynajmujący przygotuje ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  w niniejszym ogłoszeniu.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim oraz w walucie PLN. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane.
 • Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami ogłoszenia
 • Oferta oraz pozostałe załączniki musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
  w imieniu Wynajmującego oraz opieczętowana pieczęciami firmowymi i imiennymi w sposób nie budzący wątpliwości. Upoważnienie do podpisania oferty i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wynajmującego.
 • W przypadku, gdy Wynajmujący dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona
  za zgodność z oryginałem przez Wynajmującego (Osoba upoważniona do reprezentująca Wynajmującego składa na kserokopii własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby.
 • Zaleca się, aby wszystkie strony były ponumerowane. Ponadto, zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których osoba reprezentująca Wynajmującego naniosła zmiany, były przez nią parafowane.
 • Wynajmujący nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
 • Wynajmujący ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

UWAGA!: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy przypomina, że dokument pełnomocnictwa, jak również jego odpis zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. nr 86, poz 960 ze zm.) podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa powinna być odprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000r. w sprawie sposobu pobierania zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U nr 110, poz 1176 ze zm.)

X.  Składanie i otwarcie ofert 

 • Ofertę należy złożyć osobiście w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, ul. Św. Piotra 10, parter, sekretariat w terminie do  06.04.2009 r. roku do godz. 930 lub przesłać listownie w ww. terminie.

Ofertę należy złożyć:
w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z napisem: „najem sal dydaktycznych nie otwierać do dnia 06.04.2009 r. do godz. 1000”. Ponadto koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem Wynajmującego.

 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do siedziby Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, ul. Św. Piotra 10, 59-220 Legnica, sekretariat.
 • Wszelkie oferty wniesione po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone Wynajmującemu bez otwierania.
 • Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu ich otwarcia.
 • Otwarcie ofert odbędzie  się  w siedzibie Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, ul. Św. Piotra 10, 59-220 Legnica  dnia 06.04.2009 roku o godz. 1000.

XI.  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym  kryterium:              
waga


I.

Cena
Punktacja 0 100 pkt 
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe :  (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga

 

100 %

                                                                                                                       RAZEM             100

XII. Dokumentację związaną z naborem ofert, można odebrać w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, ul. Św. Piotra 10, sekretariat, tel/fax. 76/8624420 lub pobrać ze strony internetowej www.twwp.legnica.pl. Dokumenty, o których mowa umieszczone są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy.

Uprawnionymi osobami do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest w sprawach formalno-prawnych Pani Małgorzata Filipowska – specjalista ds. promocji i rozliczeń, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej  Oddział w Legnicy, ul. Św. Piotra 10, 59-220 Legnica, tel/fax. (076) 8624420 w godz. 730– 1130.

XIII.  Zawarcie umowy:

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 dołączony jest do dokumentacji dotyczącej naboru ofert.

XIV.  Wynajmujący, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zaproszony zostanie do podpisania umowy najmu. O terminie i miejscu podpisania umowy poinformowany zostanie w formie pisemnej.

 

XV.  Jeżeli Wynajmujący, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta cenowa spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

                                                                                                            ZATWIERDZAM

  podpis

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy

- Harmonogramy zajęć